worksite-gf12bebca3_1280.jpeg

Дуално обучение – имате въпроси?
Ние имаме отговорите!

Ние от GODUAL с удоволствие ще ви предоставим необходимата информация по всички въпроси, свързани с дуалната система на обучение в България.

Ще ви консултираме по следните теми:

 • как да откриете професията, по която може да провеждате дуално обучение
 • как да установите партньорство с подходящата гимназия
 • как да партнирате с други компании от бранша
 • как да изградите и организирате целенасочена информационна кампания за привличане на ученици
 • как да осигурите и подберете своите ученици
 • как да обучите наставници от фирмата, които ще обучават учениците
 • каква подкрепа се предлага за компании, обучаващи ученици по дуална система
 • какви са законовите разпоредби, свързани с дуалната форма на обучение

Защо GODUAL

Чуждият опит не ни е чужд – нашата експертиза е базирана на австрийския опит, доказал своята ефективност през годините. Ние от GODUAL ще ви въведем в българската система на дуално обучение и ще надградим с добри практики на примера на Австрия.

Дуалното обучение е инструмент за създаване и подсилване връзката между бизнеса и образованието. Това партньорство води до положителна промяна в мотивацията при ученето и постигането на качество на обучението. А качественото образование създава качествени служители. 

Разбира се, работата с подрастващи, с образователни и държавни институции има своите предизвикателства. Нашата роля е да направим по-лесен пътя ви към откриване, обучение и приобщаване на бъдещите кадри към спецификата на фирмената ви култура.

В началото на дуалната система в България фирми и гимназии подхождаха плахо и недоверчиво, но постепенно успяхме да „заразим“ с оптимизма и добрия пример все повече училища, ученици и компании.

 

На нас се довериха:

barder.jpg
deichmann.jpg
kaufland.jpg
metro.jpg
billa.jpg
dm.jpg
lidl.jpg
fantastico.jpg
gebrueder-weiss.jpg
evn.jpg
magnum7.jpg
vogelbusch.jpg
railwaysystems.jpg
voestaviomoda.jpg
etem.jpg
goodmills.png
yazaki.jpg

Други 11 компании развиват днес успешно своите партньорства по дуална форма след като почерпиха ноу-хау от нашата експертиза.

Нещата се случват там, където се установяват равностойни партньорства. Надяваме се да ви вдъхновим да участвате в обучение на ученици по дуална система и заедно да подобрим живота в България.

Убедете се сами, че дуалното обучение е работещото качествено образование и за България!

Кои фирми имат право да обучават по дуална система

Всяка една компания, отговаряща на следните изисквания, може да стартира обучение по дуална форма:

 1. Работодателят да е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице.
 2. Работодателят да не е в производство по несъстоятелност, да не е обявен в несъстоятелност и да не е в процедура по ликвидация.
 3. Работодателят да няма задължения по публични държавни вземания.
 4. Работодателят/лицето, което го представлява да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 5. Работодателят да разполага с необходимата материална база за осъществяване на обучение по практика на професията в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
 6. Работодателят да разполага с обучени за целта на дуалното обучение наставници.
 7. Работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители, и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци.
 8. Работодателят да няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

 

Предимства за фирмите

Участието на фирмата в дуална форма на обучение не трябва да се разглежда като разход, а като форма на инвестиция в бъдещето, която се изплаща, защото: 

 • Осигурява необходимите за бизнеса квалифицирани кадри.
 • Редуцира средствата и времето за подбор на персонала.
 • Спестява време за въвеждане на служителите в професията и спецификата на фирмата. 
 • Намалява риска от неправилен подбор на служител.
 • Подбира най-талантливите и най-мотивираните.
 • Изгражда лоялност на служителите към компанията. 
 • Увеличава конкурентоспособността на фирмата.
 • Дава възможност на компанията за участие и влияние в изготвянето и прилагането на учебните планове и програми, както и в изпитната комисия.
 • Води престиж и признание на фирмата в бранша и региона.

 

Включване в партньорство по дуална форма

Първата крачка винаги е най-трудната. Добрата основа на всяко едно партньорство е откриването на подходящия партньор.

Ние от GODUAL ще ви улесним да откриете надеждното партньорско училище, с което да инициирате клас за обучение на ученици по дуална система или да се включите в такова във вече сформирани паралелки.

Всяка компания, която желае да обучава ученици по дуална форма трябва първо да определи професията, по която ще се провежда обучението, както и броя ученици, които има възможност да обучава. Ако фирмата не може да осигури обучение в реална работна среда на ученици от цяла или половин паралелка, то тя трябва да се кооперира с други желаещи работодатели.

Приемът на ученици в дуална форма на обучение в България става след 7-ми клас. В партньорската гимназия се усвояват общообразователните предмети, както и теорията по специфичните за професията. Същинското обучение в реална работна среда на учениците във фирмата се осъществява в 11-ти (два дни от седмицата) и 12-ти клас (три дни от седмица). 

 

В кои градове имаме установени партньорства по дуална форма

Обучение по дуална система може да бъде организирано по всяка една професия (включена в списъка на НАПОО) и във всяко едно населено място на страната.

По програмата GODUAL обучение по дуална форма се провежда в следните градове:

София

Пловдив

Бургас

Варна

Стара Загора

с. Гара Елин Пелин

Видин

Пазарджик

Димитровград

Смолян

Асеновград

Кърджали

Хасково

Плевен

Русе

Велико Търново

Сливен

Ямбол

Габрово

empty